Pravidla získávání a financování knihovních dokumentů v Knihovně UP Olomouc

Úvod

Knihovna UP získává do svého fondu knihovní dokumenty koupí, výměnou a darem, a to pro všechny své části, kterými jsou:

 • Ústřední knihovna
 • Britské centrum
 • Knihovna Cyrilometodějské fakulty
 • Knihovna Lékařské fakulty
 • Knihovna Právnické fakulty
 • Knihovna Přírodovědecké fakulty
 • Knihovna Fakulty zdravotnických věd

Knihovní dokumenty jsou nakupovány centrálně, a to prostřednictvím oddělení doplňování fondu Ústřední knihovny UP.

Knihovní dokumenty získané darem nebo výměnou jsou evidovány na místě, pro které byly získány.

Knihovním dokumentem se rozumí periodický i neperiodický informační pramen evidovaný v Souborném katalogu UP.

Veškeré knihovní dokumenty, které jsou získány prostřednictvím Knihovny UP, jsou evidovány v Souborném katalogu UP a uloženy výhradně ve fondu Knihovny UP. Zaevidované knihovní dokumenty jsou veřejně přístupné všem uživatelům Knihovny UP.

Objednávání

Neperiodické knihovní dokumenty

Monografie, učebnice, encyklopedie, slovníky, skripta, ročenky, sborníky, antologie, atlasy, metodické příručky, apod.

Požadavek na nákup neperiodického knihovního dokumentu se podává písemně prostřednictvím pracovníků zodpovědných za příslušný obor. Seznam pracovníků je uveden v příloze. K vytvoření požadavku lze využít formulář v příloze. Požadavky jsou zasílány do Oddělení doplňování fondu, kde jsou centrálně vyřizovány.

Požadavek by měl obsahovat následující údaje.

 1. Název - uvádět přesný název publikace, kterou chceme objednat
 2. Autor (Editor) - uvádět přesné příjmení a křestní jméno autora, příp. editora
 3. ISBN
 4. Nakladatel - uvádět nakladatele především u zahraniční publikace
 5. Rok vydání - uvádět přesný rok vydání publikace
 6. Žádáno pro - uvádět místo, pro které je publikace žádána (publikace je po zpracování vždy uložena ve fondu příslušné knihovny)
 7. Počet kusů - uvádět počet kusů publikace, kterou chceme objednat
 8. Podpis - podpis pracovníka Knihovny UP odpovědného za příslušný obor (seznam pracovníků je uveden v příloze)

Periodické knihovní dokumenty

Časopisy, noviny apod.

Centrální obnovení pravidelného ročního předplatného

Nákup všech periodických knihovních dokumentů je zajišťován centrálně v oddělení doplňování fondu (úsek časopisů) Ústřední knihovny UP. Všechny centrálně nakoupené periodické knihovní dokumenty musí být uloženy v Knihovně UP a musí být dostupné všem jejím uživatelům.

Nákup je realizován na základě seznamu, který je každoročně rozesílán oddělením doplňování fondu (úsek časopisů) na příslušná pracoviště k posouzení. Aktualizovaný seznam musí být co nejdříve vrácen zpět do oddělení doplňování fondu (úsek časopisů) Ústřední knihovny UP.

 • Časopisy pro oborové knihovny - seznam je rozesílán vedoucím oborových knihoven, kteří odpovídají za jeho aktualizaci a včasné vrácení zpět do oddělení doplňování fondu (úsek časopisů) Ústřední knihovny UP.
 • Časopisy pro Filozofickou fakultu UP - seznam je zaslán proděkanovi pro vědu a výzkum, který odpovídá za jeho aktualizaci a včasné vrácení zpět do oddělení doplňování fondu (úsek časopisů) Ústřední knihovny UP.
 • Časopisy pro Pedagogickou fakultu UP - seznam je zasílán proděkanovi pro vědu a výzkum, který odpovídá za jeho aktualizaci a včasné vrácení zpět do oddělení doplňování fondu (úsek časopisů) Ústřední knihovny UP.

Objednávání mimo pravidelné roční předplatné

je mimořádnou záležitostí, proto musí být požadavek předán do oddělení doplňování fondu (úsek časopisů) Ústřední knihovny UP.

V případě nákupu periodického knihovního dokumentu mimo pravidelné roční předplatné knihovna negarantuje dodání knihovního dokumentu v úplnosti celého roku, neboť vydavatelé zasílají periodický knihovní dokument zpravidla od okamžiku, kdy byl objednán - tudíž nemusí být zachována jeho kontinuita.

Požadavek by měl obsahovat následující údaje

 1. Název - uvádět přesný název titulu, který chceme objednat
 2. ISSN
 3. Nakladatel - v případě periodika uvádět přesný název vydavatele
 4. Rok vydání - uvést rok, od kterého je nákup titulu požadován
 5. Žádáno pro - uvést místo, pro které je titul žádán (titul je po zpracování vždy uložen ve fondu příslušné knihovny)
 6. Podpis - u oborových knihoven podpis vedoucího oborové knihovny, u FF UP a PdF UP podpis proděkana pro vědu a výzkum

Granty

Periodické i neperiodické knihovní dokumenty.

Požadavek na nákup knihovního dokumentu z grantu se podává písemně prostřednictvím pracovníků zodpovědných za příslušný obor. Seznam pracovníků je uveden v příloze. K vytvoření požadavku lze využít formulář v příloze.

Svým podpisem na požadavku se řešitel grantu zavazuje, že uhradí veškeré finanční náklady vzniklé s pořízením knihovního dokumentu a po dořešení grantu předá knihovní dokument do fondu Knihovny UP.

Požadavek by měl obsahovat následující údaje.

 1. Název - uvádět přesný název titulu, který chceme objednat
 2. ISBN - uvádět u neperiodických knihovních dokumentů
 3. ISSN - uvádět u periodických knihovních dokumentů
 4. Nakladatel - uvádět nakladatele nebo vydavatele především u zahraničního titulu
 5. Rok vydání
 6. Podpis - podpis řešitele grantu včetně čísla grantu

Kupní smlouva

Knihovní dokumenty, které nejsou na knižním trhu, ale v majetku soukromé osoby apod., lze do fondu Knihovny UP získat na základě kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána po dohodě mezi prodávajícím (prodávajícím se zpravidla rozumí soukromá osoba, apod.) a kupujícím (kupujícím se rozumí Univerzita Palackého v Olomouci) písemnou formou podle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouva musí být schválena právním odd. UP a podepsána rektorem UP. Zprostředkování kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím zajišťuje vedoucí oddělení doplňování fondu Ústřední knihovny UP, viz Seznam pracovníků v příloze.  

Dary

Knihovní dokumenty, které jsou do fondu Knihovny UP získány darem, musí být převzaty na základě darovací smlouvy (v příloze) a zaevidovány v souborném katalogu UP včetně finanční hodnoty. Není-li finanční hodnota darovaných knihovních dokumentů stanovena dárcem, je třeba knihovní dokumenty nechat odborně ocenit znalcem.  

Financování

Veškeré knihovní dokumenty objednané oddělením doplňování fondu Ústřední knihovny UP jsou hrazeny bezhotovostní platbou - fakturou, nikoliv za hotové finance nebo dobírkou.

Faktury jsou (po zaevidování v příslušném modulu automatizovaného knihovního systému) předány ekonomickému oddělení Rektorátu UP a přeúčtovány příslušným složkám, jejichž knihovny požadovaly objednání.

 • Oborové knihovny - všechny platby za periodické i neperiodické knihovní dokumenty jsou hrazeny z rozpočtu fakulty po dohodě s vedoucím oborové knihovny.
 • Ústřední knihovna - všechny platby za periodické i neperiodické knihovní dokumenty jsou hrazeny z rozpočtu Knihovny UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)